Privatumo politika & Slapukai

 1. SĄVOKOS:

1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su Capsa, UAB (www.alkocentras.lt) susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Capsa, UAB (www.alkocentras.lt) (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja a Terminai Ir Sąlygos
1. Bendrosios nuostatos
1.1.Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu tinklalapyje www.sodinksoda.lt susijusios nuostatos.

1.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3.Pirkti tinklalapyje www.sodinksoda.lt turi teisę:

1.3.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka

1.3.2.nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis

1.3.3.juridiniai asmenys

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Asmens duomenų apsauga
  2.1.Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ataskaitą tinklalapyje www.sodinksoda.lt , gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą (el.pašto adresą) ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.
 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  3.1.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs ataskaitą ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku”.

3.2.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma tinklalapio www.sodinksoda.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės
  4.1.Pirkėjas turi teisę įsigyti paslaugas ir prekes tinklalapyje www.sodinksoda.lt t šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, jeigu Pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų.

4.3.Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.Prieš sudarydamas nuotolinę pirkimo – paslaugų pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja išsamiai susipažinti su visomis pirkimo sąlygomis.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis tinklalapiu www.sodinksoda.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti tinklalapio www.sodinksoda.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis tinklalapiu www.sodinksoda.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio www.sodinksoda.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio www.sodinksoda.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tinklalapio www.sodinksoda.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos” nustatytus atvejus.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 1. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.1.Paslaugų kainos tinklalapyje www.sodinksoda.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2.Pirkėjas atsiskaito už paslaugas naudodamasis www.sodinksoda.lt partnerių sistema.

 1. Paslaugų kokybės garantija
  9.1.Kiekvienos tinklalapio www.sodinksoda.lt parduodamos prekės garantinis yra nurodomas jos aprašyme.
 2. Atsakomybė
  10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tinklalapiu www.sodinksoda.lt

10.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tinklalapio www.sodinksoda.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tinklalapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5.Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapio www.sodinksoda.lt įvairias akcijas.

11.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 1. Apsikeitimas informacija
  12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos
  13.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3.Dėl kilusio ginčo išnagrinėjimo ne teismine tvarka Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

13.4.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Svetaine;

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.3. Daiktai – bet kokios rūšies prekės, kurios pagal LR įstatymus yra neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos Vartotojas įkelia į atitinkamą Svetainės katalogą, siekiant juos parduoti, mainyti ar sudaryti kitą Sandorį nekomerciniais tikslais, ar tiesiog informaciniais tikslais;

1.4. Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos;

1.5. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.6. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;

1.7. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;

1.8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

1.9. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

1.10. Svetainė – tai interneto svetainė adresu www.alkocentras.lt

1.11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo, t.y.: www.alkocentras.lt (kaip apibrėžta toliau);

1.12. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;

1.13. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

1.14. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad www.alkocentras.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

2.6. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Svetainėje yra naudojami Slapukai.

3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veiklą, jų pagalba Vartotojo poreikiams pritaikomas Svetaines turinys.

3.3. 3.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su žemiau aukščiau nurodytų Slapukų naudojimu Svetainėje.

3.4. Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

4.1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas (gyvenamoji vietovė) ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

4.2. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

4.3. www.alkocentras.lt renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis svetaine gautus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

4.3.1. Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis svetaine.

4.3.2. Efektyvaus siūlomų svetainėje paslaugų teikimo tikslais. www.alkocentras.lt rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.

4.3.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, www.alkocentras.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.

4.4. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, Paskyros lange “Mano nustatymai“, skyriuje „Privatumo nustatymai“, uždeda žymas esančias skyrelyje “El. Pašto pranešimai”. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti www.alkocentras.lt, jog atšaukią savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis www.alkocentras.lt paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.

4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.5. www.alkocentras.lt Vartotojų Asmens duomenis saugo 3 (tris) mėnesius nuo Paskyros Svetainėje panaikinimo arba 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus Privatumo politikoje, www.alkocentras.lt bendrosiose taisyklėse ar teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

 1. SVETAINĖS NUORODOS

5.1. www.alkocentras.lt Svetainės nuorodos yra tam tikrų internetinių svetainių nuorodos, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes www.alkocentras.lt yra tiek Svetainės, tiek Svetainės nuorodų valdytojas.

5.2. Svetainės nuorodų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra www.alkocentras.lt Svetainės nuoroda, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos www.alkocentras.lt taikytinos taisyklės.

5.3. www.alkocentras.lt turi Svetainės nuorodas šiuose internetiniuose puslapiuose: Facebook, Google, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.

5.4. Vartotojas sutinka, kad Svetainės nuorodose Vartotojo įkeltos Daiktų nuotraukos būtų naudojamos rinkodaros tikslais.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. www.alkocentras.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

6.1.1. jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

6.1.2. Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;

6.1.3. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

6.1.4. kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

6.2. Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti www.alkocentras.lt

7.3. www.alkocentras.lt neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, www.alkocentras.lt bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

7.4. Jeigu www.alkocentras.lt abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

7.5. Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Svetainės administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotojo, ar jeigu Svetainės administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus www.alkocentras.lt bendrųjų taisyklių bei kitų Svetainės taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

 1. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

8.1. Vartotojas suteikia teisę www.alkocentras.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:

8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

8.1.2. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.

8.1.3. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

8.1.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės registruotis Svetainė

8.1.5. Privatumo politikos 4.4. punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti www.alkocentras.lt turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.

Naršymas
Uždaryti

Mano krepšelis

Uždaryti

Pageidavimų sąrašas

Recently Viewed

Close

Džiugu jus čia pamatyti!

Jūsų el. Pašto adresu bus išsiųstas slaptažodis.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami palaikyti jūsų patirtį šioje svetainėje, valdyti prieigą prie jūsų paskyros ir kitais tikslais, aprašytais mūsų privatumo politikoje.

Jau turite sąskaitą?

Uždaryti

Kategorijos